فدراسیون چی-وان افغانستان برگزار مینماید: دو رویداد بزرگ چی-وان در کشور افغانستان - بلموت آفابت